امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طرح صنعتی

 

جناب عزیزی

با موفقیت به پایان رسید.

توسط ثبت امیری.

مدت زمان انجام کار: ۶۰ روز

@sabtsherkatamiri