امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

صورتجلسه هیئت مدیره

 

 شرکت مذکور توسط ثبت امیری با موفقیت به پایان رسید 

مدت زمان: ۵ روز کاری

@sabtsherkatamiri

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جواز تاسیس . اخذ جواز تاسیس,شخصیت حقوقی

 

(شرکت اطلس)  توسط ثبت امیری با موفقیت به پایان رسید.

مدت زمان انجام کار : 3 روز کاری    

@sabtsherkatamiri