امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

ثبت علامت,ثبت لوگو

ثبت علامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

تغییرنام موسسه

نام موسسه از آبی پوشان نیوساد به اورانوس الهه .... تغییر یافت 

توسط ثبت امیری با موفقیت به پایان رسید.

مدت زمان انجام کار: ۵ روز